GSSSB Staff Nurse Exam Question Paper 2018 Question Paper PDF Download


GSSSB Staff Nurse Exam Question Paper 2018

Exam Paper 2018,

Gujarat State Portal Question Paper Download 

-| पेपर केवल अंग्रजी गुजराती भाषा के साथ दिया गया है |-


Exam Year: 2018


GSSSB: Staff Nurse Exam Question Paper 2018

Final Exam Question Paper 2018

English & Gujarti Language Only


The total number of Questions will be 150 one mark for each

(Total Questions: 150)


 

Q.1. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.

(a) સાત નદીઓનું સંગમસ્થાન-વૌઠા                  (1) અમરેલી જિલ્લો રાજકોટ જિલ્લો

(b) કવિ કલાપીની કર્મભૂમિ-લાઠી                        (2) ભરૂચ જિલ્લો

(c) દેવાધિદેવ મહાદેવનું ભવ્ય શિવાલય-બિલેશ્વર      (3) રાજકોટ જિલ્લો

(d) પ્રતિ 18 વર્ષે ભરાતા કુંભમેળાનું સ્થળ-ભાડભૂત      (4) અમદાવાદ જિલ્લો

(A) a-4, b-1, c-3, d-2

(B) b-1, c-2, d-3, a-4

(C) c-3, d-4, a-2, b-1

(D) d-2, a-1, b-3, c-4

 

Q.2. The part of the brain, which is responsible for the Co-ordination of movement, is

(A) Brain Stem

(B) Cerebellum

(C) Thalamus

(D) Hypothalamus

 

Q.3. કવિ ઇન્દુલાલ ગાંધીનો પ્રસિદ્ધ કાવ્યસંગ્રહ જણાવો.

(A) ગોરસ

(B) ઇંધણ

(C) તેજરેખા

(D) અનિમેષ

 

Q.4. Which of the following terms describe discrete, jerky, purposeless movements in distal extremities and face?

(A) Chorea

(B) Myoclonus

(C) Tic

(D) Tremors

 

Q.5. Objective measurement of patient’s level of consciousness is best determined by using

(A) Glasgow coma scale

(B) Consciousness scale

(C) Communication scale

(D) Stimuli scale

 

Q.6. નીચેનામાંથી કયો મૂળભૂત અધિકાર નથી?

 (A) સમાનતાનો અધિકાર

(B) ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર

(C) શોષણ વિરુદ્ધનો અધિકાર

(D) સંપત્તિનો અધિકાર

 

Q.7. Bell’s palsy is caused by the disturbance of

(A) Oculomotor nerves

(B) Sensory nerves

(C) Facial nerves nerves.

(D) None of the above

 

Q.8. ભારતીય વીમેન્સ હોકી ટીમના કેપ્ટનનું નામ જણાવો.

(A) સુશીલા ચાનુ

(B) રાની રામપાલ

(C) રીતુ રાની

(D) દીપા સાહુની

 

Q.9. All of the following are elements of communication except-

(A) Encoder

(B) Motivator

(C) Message

(D) Decoder

 

Q.10. Which of the following method of contraception provides protection against sexually transmitted diseases?

(A) Oral contraceptive

(B) IUD

(C) Condom

(D) Norplant Implant

 

Q.11. આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પમાંથી સાચા પ્રત્યય શોધો. અલી પોતાનું જગ્યામાં ખસ્યો નહીં.

(A) ના

(B) ની

(C) થી

(D) (B) અને (C) બંને

 

Q.12. Which type of burn is painless?

(A) First degree

(B) Second degree

(C) Third degree

(D) None of the above

 

 

Q.13. Put question tag:

Everyone stood up, ?

(A) don’t they?

(B) doesn’t he?

(C) didn’t they?

(D) aren’t they?

 

Q.14. Which formula do we use to calculate the percentage of a burn?

(A) Clark formula

(B) Parkland formula

(C) Rule of nine

(D) All of the above

 

Q.15. Florence Nightingale was born on

(A) 12th May 1820

(B) 12th May May 1830

(C) 12th May April 1820

(D) 12th May April 1830

 

Q.16. જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી માટે જે કરાર ખાનગી કંપની સાથે કરવામાં આવે શું કહે છે?

(A) વિકાસ યોજના સમજૂતી

(B) કન્સેશન એગ્રીમેન્ટ

(C) નગર વિકાસ યોજના સમજૂતી

(D) શહેરી વિકાસ સમજૂતી

 

Q.17. Oral Polio Vaccine is –

(A) Live Vaccine

(B) Killed Vaccine

(C) Freeze Dried Vaccine

(D) Recombinant Vaccine

 

Q.18. સંધિ જોડો.

પુનર્ + ઉક્તિ

(A) પુનરોક્તિ

(B) પુનારુક્તિ

(C) પુનરુક્તિ

(D) પુનઃઉક્તિ

 

Q.19. Malaria is caused by –

(A) Bacteria

(B) Protozoa

(C) Virus

(D) Fungus

 

Q.20. Which Vaccine is given at birth –

(A) Measles

(B) DPT

(C) Mumps

(D) BCG & OPV

 

Q.21. MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે?

(A) મેનૂબાર

(B) ટાઈટલબાર

(C) ટાસ્કબાર

(D) સ્ટેટસબાર

 

Q.22.The field of ………. examines the biological, physical and social aspects of the aging process.

(A) Epistemology

(B) Anthropology

(C) Gerontology

(D) Oncology

 

Q.23. ABCD Hi (A -> Z = 1 -> 26) Hai X = F T = B P = G &

તો K =  ……………………………..

(A) F

(B) Y

(C) N

(D) B

 

Q.24. BPH is related to-

(A) Prostate

(B) Pineal gland

(C) Pituitary gland 

(D) Thyroid

 

Q.25. Alzheimer’s disease is the most common form of-

(A) Delirium

(B) Dementia

(C) Delusion

(D) Hallucination

 

Q.26. કવિ મુકુન્દરાય પારાશર્યની પ્રસિદ્ધ રચના જણાવો.

(A) સંસ્કૃતિ

(B) મુક્ત સંગ્રહ

(C) અભિવ્યક્તિ

(D) ફૂલ ફાગણના

 

Q.27. The main aim of National Mental Health Program is

(A) Prevention and treatment of mental illnesses

(B) Curing of mental illnesses

(C) Eradication of stigma

(D) Formulation of acts related to mental illness

 

Q.28. Make the correct spelling for the underlined word:

The land lord gave him notice to quit and deliver up the house and apurtanences.

(A) appurtanences

(B) appurtenences

(C) appurtainances

(D) appurtenances

 

Q.29. What is a synapse?

(A) Binding site for neurotransmission

(B) Separates two neurons

(C) Situated in vesicles

(D) Releases chemicals

 

Q.30. Which of the following is a major side effect of typical antipsychotics?

(A) Tardive dyskinesia

(B) Thyroid abnormality

(C) Weight gain

(D) Headache

 

Q.31. તાજેતરમાં ભારતદ્વારા અગ્નિ-5’મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. આ કેટલામું પરીક્ષણ હતું?

(A) પાંચમું

(B) ત્રીજુ

(C) ચોથું

(D) બીજું

 

Q.32. Which of the following drug needs a WBC level checked periodically?

(A) Lithium

(B) Clozapine

(C) Olanzapine

(D) Diazepam

 

Q.33. ખોટી જોડણી શોધો.

(A) કૂહાડી

(B) ઈન્દિરા

(C) પંચિયું

(D) મુઠ્ઠી

 

Q.34. The first Korotkoff sound indicates

(A) Diastolic pressure

(B) Pulse pressure

(C) Systolic pressure

(D) Mean

 

Q.35. Diminished urinary output is

(A) Anuria

(B) Oliguria

(C) Dysuria

(D) Pyuria

 

Q.36. વ્યક્તિની તંદુરસ્તી જાળવી રાખવા માટે યોગા એક અનોખી શારિરિક સાધના છે. આ અંતર્ગત આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ કઇ તારીખે મનાવવામાં આવે છે?

(A) 12 મી જુન

(B) 22 સપ્ટેમ્બર

(C) 19 સપ્ટેમ્બર

(D) 21 મી જુન

 

Q.37. The most common site for recording pulse rate is

(A) Radial

(B) Apical

(C) Brachial

(D) Femoral

 

Q.38. નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો. બાળકો મેદાનમાં રમે છે

(A) બાળકોથી મેદાનમાં રમાય છે

(B) બાળકોને મેદાનમાં રમાડે છે

(C) બાળકોથી મેદાનમાં રમાશે

(D) બાળકોથી મેદાનમાં ને રમાય

 

Q.39. The epistaxis is defined as

(A) Perforation of nasal septum

(B) Displacement of nasal septum

(C) Bleeding from nose

(D) None of the above

 

Q.40. Counselling is defined as

(A) To guide the people

(B) Mutual interchange of opinions

(C) Training programme

(D) Adjustment programme

 

Q.41. દ્વારકા જતાં નજીકનો (ગણેશ) નાગેશ્વર-ગોપીતળાવ તેમજ આજુબાજુના વિસ્તારને કયા નામે ઓળખવામાં આવતો હતો?

(A) ગોપીતળાવ

(B) દારૂકાવન

(C) ભાલકાતીર્થ

(D) તુલસીશ્યામ

 

Q.42. Tracheostomy is usually performed between the ………… tracheal rings of cartilage.

(A) Second and third

(B) Third and fourth

(C) Fourth and fifth

(D) All of the above

 

Q.43. ક્યો ભાગ અગ્રમગજનો નથી?

(A) થેલામસ

(B) હાઇપોથેલામસ

(C) ધ્રાણપિંડ

(D) ચતુષ્કકાય

 

Q.44. A surgical procedure that uses a laser beam as a knife to is known as-

(A) Cryosurgery

(B) Laser surgery

(C) Chemoprevention

(D) None of the above

 

Q.45. A drug commonly used to dilate the pupil of the eye is called

(A) Miotic

(B) Mydriatic

(C) Cycloplegic

(D) None of the above

 

Q.46. નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ વિકલ્પમાંથી શોધો. પ્રધાન

(A) ગૌણ

(B) સપ્રધાન

(C) ધાન

(D) વજીર

 

Q.47. Commonest cause of blindness in India is

(A) Cataract

(B) Trauma

(C) Vitamin A Deficiency

(D) Trachoma

 

Q.48. Give adverb form of:  Pride

(A) Proud

(B) Proudy

(C) Proudly

(D) Pridely

 

Q.49. Snellen’s chart is used to test

(A) Vision

(B) Refraction

(C) Presbyopia

(D) Color Blindness

 

Q.50. Resistance acquired by an individual during life is

(A) Innate immunity

(B) Acquired immunity

(C) Non-specific immunity

(D) Natural immunity

 

Q.51. Hormone responsible for ovulation

(A) Estrogen

(B) Follicular stimulating hormone

(C) Leutinizing hormone

(D) Human chorionic gonadotropin

 

Q.52. પ્રસિદ્ધ લેખક અને પત્રકાર કિશોર મકવાણાનું શ્રેષ્ઠ પુસ્તક જણાવો.

(A) સ્વાભિમાનનાં તીર્થસ્થાનો

(B) ભવની રૂપરેખા

(C) સમરસ બિંદુ

(D) મનની વ્યથા

 

Q.53. The largest diameter of the fetal skull

(A) Suboccipito bregmatic

(B) Occipito frontal

(C) Suboccipito vertical

(D) Mentovertical

 

Q.54. Nayan…………. his father………… a new bicycle as his father had promised him. (get + buy)

(A) got ………….. bought

(B) gets …………. buy

(C) got ………………..buy

(D) got ……………..to buy

 

Q.55. Lightening takes place at

(A) 16 to 20 weeks

(B) 24 to 28 weeks

(C) 30 to 34 weeks

(D) 38 to 40 weeks

 

Q.56. In breech presentation, the denominator is

(A) Acromion

(B) Buttocks

(C) Occiput

(D) Sacrum

 

Q.57. શુક્રપિંડનું તાપમાન સામાન્ય રીતે કેટલું છે

(A) 28 થી 30°C

(B) 30 થી 32°C

(C) 32 થી 35°C

 (D) 34 થી 35°C

 

Q.58. Protrusion of abdominal organ through an opening in diaphragm is which type of hernia

(A) Hiatal

(B) Diaphragmatic

(C) Abdominal

(D) Inguinal

 

Q.59. શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

(A) વૈચારિક, વૈતનિક, વૈદિક, વૈષ્ણવ

(B) વૈષ્ણવ, વૈદિક, વૈતનિક, વૈચારિક

(C) વૈદિક, વૈષ્ણવ, વૈચારિક, વૈતનિક

(D) વૈતનિક, વૈચારિક, વૈષ્ણવ, વૈદિક

 

Q.60. At the age of 5 years the head circumference will be

(A) 45 cm

(B) 50 cm

(C) 48 cm

(D) 53 cm

 

Q.61. Colostrum has the highest quantity of the following as compared to breast milk

(A) Immunoglobulins

(B) CHO

(C) Fat

(D) Sodium

 

Q.62.8 અને 18 નો ગુણોત્તર મધ્યક કેટલો થાય?

(A) 13

(C) 14

(B) 16

(D) 12

 

Q.62. 8 અને 18 નો ગુણોત્તર મધ્યક કેટલો થાય?

(A) 13

(B) 16

(C) 14

(D) 12

 

Q.63. Caput succedaneum disappears by the

(A) 3rd day

(B) First week

(C) 10th days

(D) Second week

 

Q.64. પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય ધરાવતું સ્થળ હાલોલ ક્યા જિલ્લામાં આવેલું છે?

(A) ડાંગ

(B) પંચમહાલ

(C) સાબરકાંઠા

(D) બનાસકાંઠા

 

Q.65. The ongoing or systematic assessment of students achievement during the curricular program is known as

(A) Summative evaluation

(B) Formative evaluation

 (C) Intermittent evaluation

 (D) None of the above

 

Q.66. Which of the following problem would a nurse need to address immediately in post-ECT recovery period?

(A) Excessive sleepiness

(B) Disorientation

(C) Urinary incontinence

(D) Changes in vital signs

 

 

Q.67. ભાભર તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલ છે?

(A) તાપી

(B) સુરત

(C) બનાસકાંઠા

(D) ડાંગ

 

 

Q.68. Who developed the psychoanalytic theory?

(A) Sigmund Freud

(B) Maxwell Jones

(C) Aaron Beck

(D) Albert Ellis

 

Q.69. Smog (સ્મોગ) શું છે?

(A) ધુમાડો

(B) પરાગરજનો પ્રકાર

(C) વિકિરણ

(D) ધુમ્મસ અને ધુમાડાનું મિશ્રણ

 

Q.70. The optimal size for group therapy is

(A) 15-20 members

(B) 8-10 members

(C) 20-25 members

(D) 15-25 members

 

Q.71. The theory of operant conditioning was proposed by

(A) Ian Pavlov

(B) Watson

(C) B F Skinner

(D) Harry Stock Sullivan

 

Q.72. નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.

હર્લિન કૂદાકૂદ કરે

(A) હર્લિનથી કૂદાકૂદ કરાય છે

(B) હર્લિનથી કૂદાકૂદ કરાશે

(C) હર્લિનથી કૂદાકૂદ કરાય

(D) હર્લિન કૂદાકૂદ કરે છે

 

Q.73. A patient with schizophrenia exhibits flattening of emotions. The nurses documents this finding as

(A) Anhedonia

(B) Regression

(C) Blunted affect

(D) Asociality

 

Q.74. Give the past tense form of:

To seek

(A) Sake

(B) Sought

 (C) Seeked

 (D) Seekened

 

Q.75. Pathological repetition involving imitation of speech of another person is termed as

(A) Echolalia

(B) Echopraxia

(C) Encopresis

(D) Enuresis

 

Q.76. Neurotransmitters involved in manic episode are

(A) Excessive levels of norepinephrine and dopamine

(B) Decreased levels of norepinephrine and dopamine

(C) Excessive levels of serotonine

(D) Decreased levels of dopamine

 

Q.77. સ્ત્રી ભૃણ હત્યા અટકાવવાના હેતુસર ગર્ભના જાતિ પરીક્ષણ ઉપર પ્રતિબંધ મુકતો કાયદો ધ પીસી એન્ડ પીએનડીટી એક્ટ કયા વર્ષથી અમલમાં મુકાયો છે?

(A) વર્ષ 1999

(B) વર્ષ 1997

(C) વર્ષ 1996 

(D) વર્ષ 1994

 

Q.78. Irrational fear of being in places away from home sitting is termed as

(A) Agoraphobia

(B) Acrophobia

(C) Algophobia

(D) Claustrophobia

 

Q.79. સાધુજીવનની વિભાવનાને ચરિતાર્થ કરનાર કર્મયોગી સ્વામી આનંદનું જન્મસ્થળ જણાવો.

(A) શિયાણી

(B) મિયાગામ

(C) શિનોર

(D) દાતાર

 

Q.80. “Flash back phenomenon” is common with

(A) Opium

(B) Cannabis

(C) Nicotine

(D) Alcohol

 

Q.81. Puerperium period lasts for how many weeks?

(A) 1 weeks

(B) 2 weeks

(C) 3 weeks

(D) 6 weeks

 

Q.82. 73 માં બંધારણ સુધારો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને લાગુ પાડવા માટે જાહેરનામું કોણ બહાર પાડી શકે?

(A) કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના રાજ્યપાલ

(B) રાષ્ટ્રપતિ

(C) સંસદ

(D) કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની વિધાનસભા

 

Q.83. What is the commonest cause of PPH?

(A) Puerperial sepsis

(B) Birth injury

(C) ADH

(D) Atonicity of uterus

 

Q.84. નીચે જણાવેલ અંગ્રેજી શબ્દોમાં ડીમ્નરી મુજબ ગોઠવતાં કયો શબ્દ છેલ્લા ક્રમે  આવશે?

(A) CONSTRUCTION

(B) CONTEMPORARY

(C) CONTINUOUS

(D) CONFIDENTIAL

 

Q.85. The relationship of fetal head and limbs to trunk is known as

(A) Position

(B) Attitude

(C) Lie

(D) Presentation

 

Q.86. Which uterine layer changed into deciduas during pregnancy?

(A) Perimetrium

(B) Myometrium

(C) Endocardium

(D) Endometrium

 

Q.87. નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

(A) અંશ – કિરણ

(B) અંસ ખભો

(C) અહિ- સાપ

(D) અહીં – આ સ્થળે

 

Q.88. Three or more consecutive spontaneous abortion is termed as

(A) Habitual

(B) Threatened

(C) Spontaneous

(D) Complete

 

Q.89. Give adjective from of:

Venture

(A) Venturesome

(B) Venturesum

(C) Venturously

(D) Adventure

 

 

Q.90. What is the color of amniotic fluid in ‘Postmaturity’?

(A) Green

(B) Golden

(C) Saffron

(D) Grey

 

Q.91. What is the approximate weight gain during pregnancy?

(A) 11-12 kg

 (B) 3-14 kg

(C) 15-18 kg

 (D) 19-20 kg

 

Q.92. અમદાવાદ શહેરમાં પ્રતિવર્ષે ડિસેમ્બર મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં કાંકરિયા તળાવ ઉપર કોર્પોરેશન દ્વારા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે તેનું નામ જણાવો.

(A) કાંકરિયા મહોત્સવ

(B) કાંકરિયા ફેસ્ટીવલ

(C) કાંકરિયા કાર્નિવલ

(D) કાંકરિયા ફૂડ ફેસ્ટ

 

Q.93. Mother who is pregnant the second time and undergone spontaneous abortion, it is written as

(A) GIAI

(B) G2A1

(C) G2P1

(D) G2A0

 

Q.94. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાં ક્યો શબ્દ સમાનાર્થી નથી તે જણાવો.

(A) પુંગવ

(B) વર

(C) મર્દ

(D) શ્રેષ્ઠ

 

Q.95. The ‘MTP’ Act was enforced in the year

(A) 1970

(B) 1972

(C) 1974 

(D) 1976

 

Q.96. How many arteries are present in umbilical cord?

(A) One

(B) Two

(C) Three

(D) Four

 

Q.97. ગુજરાતમાં બે નાગર કન્યાઓ તાના અને રીરીએ મેઘમલ્હાર રાગ ગાઈને સંગીતરત્ન તાનસેનના દાહનું શમન કર્યું હતું, આ બંને કન્યાઓની સમાધિઓ ક્યાં આવેલી છે?

(A) વડનગરની મધ્યમાં આવેલ શર્મિષ્ઠા તળાવના ઓવારે

(B) વડનગરના શ્રી હાટકેશ્વરના શિવાલય પાસે

(C) વગનગરના કીર્તિસ્તંભ પાસે

(D) વડનગરના અર્જુનબારી દરવાજામાં આવેલ શિલાલેખ પાસે

 

Q.98. Which of the following is the direct cause of maternal mortality?

(A) Accident

(B) Anemia

(C) Abortion

(D) Diabetes

 

Q.99.  600 રૂા. ની છાપેલી કિંમતની એક વસ્તુ 510 રૂ।. માં મળે છે તો વળતર કેટલા ટકા મળ્યું ગણાય?

(A) 90%

(B) 45%

(C) 15%

(D) 20%

 

 

 

Q.100. The important landmark in pelvic outlet which is of obstetric importance is

(A) Ischial tuberosity

(B) Symphysis pubis

(C) Coccyx

(D) Ischial spines

 

Q.101. વડાલી તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના ક્યા જિલ્લામાં આવેલ છે?

(A) કચ્છ

(B) તાપી

(C) અમરેલી

(D) સાબરકાંઠા

 

Q.102. Basic unit of health is

(A) The individual

(B) The family

(C) The community

(D) Both ‘B’ & ‘C

 

Q.103. વરસાદની આગાહી ક્યા સરકારી તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવે છે?

(A) હવામાન ખાતુ

(B) આરોગ્ય ખાતુ

(C) પોલીસ ખાતુ

(D) માર્ગ અને મકાન ખાતુ

 

Q.104. DMPA is an injectable contraceptive given every –

(A) Three weeks

(B) Two months

(C) Three months

(D) Two years

 

Q.105. Which philosophy of education gives utmost freedom to the child to do and learn the behavior?

(A) Naturalism

(B) Realism

(C) Pragmatism

(D) Eclecticism

 

Q.106. ‘વિનોબા ભાવેનું પૂરું નામ જણાવો.

(A) વિનોદરાવ ભાવે

(B) વિનયરાય ભાવે

(C) વિનાયકરાવ ભાવે

(D) વિનોદમણી ભાવે

 

Q.107. Educational objectives according to Bloom’s taxonomy are classified into how many basic domains

(A) Two

(B) Three

(C) Four

(D) Five

 

Q.108. Fill in the blank.

……………… I in his place, I would not do it.

(A) Am

(B) Was

(C) Had

(D) Were

 

Q.109. An act or process that involves the assignment of numerical index to whatever is being assessed in the student is

(A) Evaluation

(B) Measurement

(C) Assessment

(D) Experiment

 

Q.110. The lowest level of measurement is

(A) Nominal

(B) Ordinal

(C) Categorical

(D) Interval

 

Q.111. ક્યો સ્રાવ અગ્ર પિટ્યૂટરી ગ્રંથિનો નથી?

(A) ACTH

(B) GH

(C) ADH

(D) TSH

 

Q.112. A method of evaluation in which person goes through the questionnaire and responds as per the instruction is

(A) Checklist

(B) Observation

(C) Questionnaire

(D) Interview

 

Q.113. સમર્થ સાક્ષર આચાર્ય આનંદશંકર ધ્રુવની પ્રસિદ્ધ કૃતિ જણાવો.

(A) વિચારમાધુરી

(B) કાવ્યવિચાર

(C) ચિંતાગ્રસ્ત

(D) ગ્રંથાવલિ

 

Q.114. Interval consistency of a test reflects on its

(A) Validity

(B) Reliability

(C) Usability

(D) Affordability

 

Q.115. A method of recording whether a particular characteristic is present or not or whether an action had been taken or not is

(A) Likert scale

(B) Rating scale

(C) Checklist

(D) Numeric Scale

 

 

Q.116. ક્ષેપકોમાંથી કર્ણકમાં રુધિરને પાછું આવતાં અટકાવનાર વાલ્વ ક્યો છે?

(A) ત્રિદલ વાલ્વ

(B) દ્વિદલ વાલ્વ

(C) અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ

(D) (a) અને (b) બન્ને

 

Q.117. Formation of a nursing council at national level was recommended by

(A) Bhore Committee

(B) Shetty Committee

(C) Kartar Singh Committee

(D) Srivatsav Committee

 

 

 

Q.118. નીચેના પૈકી શામાં અંડકોષનું સર્જન થાય છે?

(A) પરાગરજમાં

(B) પરાગાશયમાં

(C) પરાગવાહિનીમાં

(D) અંડકમાં

 

Q.119. Overall plan of rotation of all the students in particular educational institution is

(A) Master rotation plan

(B) Clinical rotation plan

(C) Ward rotation plan

(D) Cumulative rotation plan

 

Q.120. A large subdivision of the subject matter is called

(A) Course plan

(B) Unit plan

(C) Lesson plan

(D) Master rotation plan

 

 

Q.121. નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો.

દડબું

(A) પડિયો

(B) વૈંકુ

(C) લચકો

(D) રડવું

 

Q.122. The character of feeling for other in their position is called

(A) Empathy

(B) Sympathy

(C) Warmth

(D) Reassurance

 

Q.123. Fill in the blank.

marguja Adjective form of enemy is…………………

(A) enemity

(B) enimical

(C) inimical

(D) enimic

 

Q.124. Neonatal period extends upto

(A) 21 days

(B) 28 days

(C) 30 days

(D) 31 days

 

Q.125. The shape of posterior fontanel is

(A) Diamond

(B) Square

(C) Circular

(D) Triangular

 

Q.126. 28 માત્રા ક્યા છંદમાં હોય છે?

(A) દોહરો

(B) ચોપાઈ

(C) સવૈયા

(D) હરિગીત

 

Q.127. Psychosexual theory of growth and development is given by

(A) Jean Piaget

(B) Erikson

(C) Kholberg

(D) Freuid

 

Q.128. Before they reached the station, the train ……………. (to leave)

(A) left

(B) had left

(C) was leaving

(D) was left

 

Q.129. In a child cessation of breath for 20 sec. with bradycardia is

(A) Apnea

(B) Dyspnea

(C) Arrhythmia

(D) Seizures

 

Q.130. Regression is common in

(A) Toddler

(B) Infant

(C) Pre-school

(D) Schooler

 

Q.131. MS Word માં સ્પેલીંગની ભૂલ ધરાવતા શબ્દની નીચેના ભાગમાં ક્યા રંગની વાંકીચૂકી લીટી જોવા મળે છે?

(A) લીલા

(B) લાલ

(C) વાદળી

(D) કાળા

 

Q.132. Chicken pox is caused by

(A) Varicella zoster

(B) RSV

(C) Myxovirus

(D) H influenza

 

Q.133. નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. અનિરૂધ્ધ

(A) અવમાન્ય

(B) રોકેલું

(C) ઈચ્છા વિરુદ્ધ

(D) અહર્નિશ

 

Q.134. Vitamin B1 is known as

(A) Thiamine

(B) Riboflavin

(C) Niacin

(D) Cobalamin

 

Q.135. Mostly death in PEM is due to all EXCEPT

(A) Hypothermia

(B) CCF

(C) Worm infestation

(D) Electrolytic imbalance

 

Q.

(A) 18

(B) 16.8

(C) 12.5

(D) 18.75

 

Q.137. Convulsion is a side effect of

(A) OPV

(B) DPT

(C) BCG

(D) Measles

 

Q.138. MS Word ફાઈલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે?

(A) .wor

(C) .odt

(B) .doc

(D) .wrt

 

Q.139. The term development refers to

(A) Functional maturity

(B) Increase in cell size and function

(C) Increase in cell size

(D) Increase in intracellular substances

 

Q.140. The papules on the face of new born are

(A) Milia

(B) Urticaria

(C) Exanthema

(D) Sebaceous glands

 

Q.141. નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો. મેં જવાબ ન આપ્યો તે ન આપ્યો

(A) મારાથી જવાબ ન અપાયો તે ન અપાયો

(B) હુંથી જવાબ ન આપ્યો તે ન આપ્યો ભ

(C) મારાથી જવાબ ન અપાશે તે ન અપાશે તે

(D) મારાથી જવાબ અપાવાશે

Q.142. Z plasty is a surgical procedure done for the repair of

(A) Cleft lip

(B) Cleft palate

(C) Both (A) & (B)

(D) None of the above

 

Q.143. Fill in the blank using proper spelling:

He is the………. of the grand hotel.

(A) Propritor

(B) propryetor

(C) proprietor

(D) propriter

 

Q.144. The ideal method of administration of oxygen to children is by

(A) Hood

(B) Nasal Catheter

(C) Mask

(D) Ventilator

 

Q.145. Which of the following is the health care delivery indicator?

(A) Doctor-population ratio

(B) Doctor-Nurse ratio

(C) Population-bed ratio

(D) All of the above

 

Q.146. ઉત્સેચકોનું નિર્માણ શાના દ્વારા નિયંત્રિત છે?

(A) પેશી

(B) રંગસુત્ર

(C) જનીન

(D) એક પણ નહીં

 

Q.147. Which of the following is the characteristic of community.

(A) Different language

(B) Different attitude

(C) Common values and interest

(D) None of above

 

Q.148. નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. એ આજે સંતરામપુર ગયો.

(A) અભિગમવાચક

(B) સ્થળવાચક

(C) કારણવાચક

(D) સંભાવનાવાચક

 

Q.149. Primary prevention means measures taken to prevent the occurrence of disease.

(A) After the initiation of disease

(B) Before the occurrence of disease

(C) After the disease is being complicated

(D) None of the above

 

Q.150. Descriptive epidemiology is one of the method of epidemiology. It includes.

(A) The description of the occurrence of a disease in population

(B) The relationship between the health status and other variables.

(C) The alteration in the program of disease

(D) None of the above

 


GSSSB Staff Nurse Exam Question Paper 2018  Previous year Paper PDF Download


 

Leave a Reply